Szeryfoo
e-mail: biuro@szeryfoo.pl
Kajaki
Off-road
Domki letniskowe

Witamy w Szeryfoo!

Chcesz poznać smak prawdziwej przygody? Sprawdź już teraz, co przygotowaliśmy dla Ciebie. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą.

Obecnie nasza oferta obejmuje spływy kajakowe na Kaszubach. Jeśli chcecie przeżyć przygodę, a przy tym poznać serce Kaszub, musicie przyjechać na spływ kajakowy rzekami i jeziorami tej krainy.

Sprawdź koniecznie naszą ofertę.

PS. Niebawem startujemy również z oferta OFF-ROAD’u na Kaszubach, a także własnymi domkami letniskowymi.

Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego

 1. Kajaki wraz z wyposażeniem (wiosła, siedziska, kamizelki asekuracyjne, worki, wózki, itp.) będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Wypożyczalni Sprzętu Wodnego SZERYFOO-KAJAKI z siedzibą LIPUSZ, ul. Remusa 29 (zwaną dalej Wypożyczającym).
 2. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wypożyczającemu do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i akceptują warunki niniejszego regulaminu stwierdzając to własnoręcznym podpisem na Rewersie. (Osoby te zwane są dalej Klientem/Organizatorem).
 3. Osoba wypożyczająca, rezerwująca sprzęt dla poszczególnej grupy osób zwana jest dalej Organizatorem. Organizator odpowiada za daną grupę i powierzony im sprzęt.
 4. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.
 6. Klient/Organizator płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie. Na jedno dziecko przypada jeden opiekun. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką osób dorosłych.
 7. Klient/Organizator dysponujący sprzętem pływającym może zabrać na kajak tylko jedną osobę nieumiejącą pływać pod warunkiem, że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.
 8. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry według obowiązującego cennika. Na rewersie wpisywana jest data i miejsce zwrotu sprzętu.
 9. W niektórych przypadkach wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.
 10. Kopia rewersu podpisana przez Klienta/Organizatora pozostaje u Wypożyczającego i jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta/Organizatora umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 11. Klient/Organizator odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 12. Klient/Organizator odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu i podpisanie rewersu jest potwierdzeniem, że Klient/Organizator otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 13. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 14. Klient/Organizator oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient/Organizator wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 15. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej przez Klienta/Organizatora odbywa się na odpowiedzialność Klienta/Organizatora.
 16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 17. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczający nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.
 18. Klient/Organizator ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient/Organizator ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczającego. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient/Organizator, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient/Organizator, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczającemu wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 19. Jeżeli Klient/Organizator nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym wypożyczającego. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczającego. W przypadku, kiedy Klient/Organizator nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 20. Klient/Organizator ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient/Organizator upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient/Organizator, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 21. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
  • wędkowania z kajaków
  • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
  • picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem
  • wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  • zaśmiecania, akwenów oraz miejsc postoju
  • niszczenia, dewastacji, instalacji (ławki, stoły, pomosty) na terenie miejsc postoju i biwakowania
  • wycinania drzew w miejscach postoju i biwakowania
 22. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
  • przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi
   turystycznej i sportowej,
  • zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  • opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
  • zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany
  • kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób

Zapisz i drukuj