Szeryfoo
e-mail: biuro@szeryfoo.pl
Kajaki
Off-road
Domki letniskowe

Witamy w Szeryfoo!

Chcesz poznać smak prawdziwej przygody? Sprawdź już teraz, co przygotowaliśmy dla Ciebie. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą.

Obecnie nasza oferta obejmuje spływy kajakowe na Kaszubach. Jeśli chcecie przeżyć przygodę, a przy tym poznać serce Kaszub, musicie przyjechać na spływ kajakowy rzekami i jeziorami tej krainy.

Sprawdź koniecznie naszą ofertę.

PS. Niebawem startujemy również z oferta OFF-ROAD’u na Kaszubach, a także własnymi domkami letniskowymi.

REGULAMIN…

28 sierpnia, 2017

REGULAMIN
MALBORSKI MARATON KAJAKOWY
23 WRZEŚNIA 2017
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Przyjazne Przedszkole w Starym Polu
ul. Marynarki Wojennej 22, 82-220 Stare Pole
WSPÓŁORGANIZATOR: Malborski Klub Sportowy „Nogat”
KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor Adam Figurski
Biuro Maratonu i sekretariat
Zabezpieczenie logistyczne
Nadia Figurska, Bartosz Najmowicz
Wyższa Szkoła Gospodarki w Malborku
CELE I ZADANIA
 popularyzacja jesiennej turystyki kajakowej, jako formy aktywnego wypoczynku
 promowanie aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych
 promocja miasta Malbork i woj. pomorskiego wraz z ich osiągnięciami gospodarczymi i społeczno-historycznymi
WARUNKI IMPREZY
Termin i miejsce:
Impreza odbędzie się 23 września 2017 w Malborku ul. Wileńska 1 – Kąpielisko Miejskie OSiR Malbork.
Opis imprezy:
Impreza ma charakter maratonu. Celem jest pokonanie jak najdłuższego dystansu (jak największej liczby okrążeń wyznaczonej
pętli) w czasie jej trwania. Czas trwania imprezy to 12 godzin. Każde wykonane okrążenie uczestnik zgłasza w Punkcie
Sędziowskim (dalej PS) znajdującym się na trasie okrążenia.
Start i meta: Kąpielisko Miejskie OSiR w Malborku
Czas startu: godzina 6:30.
Czas zamknięcia mety: godzina 18:30.
Punkt Sędziowski:
Kąpielisko Miejskie OSiR w Malborku – punkt będzie odpowiednio oznakowany
Trasa maratonu: rzeka NOGAT pętla pomiędzy mostem drewnianym nieopodal zamku i wcześniej ustawioną boją, dystans
jednego okrążenia to 4000m (mapka poniżej). Każde pokonane okrążenie musi zostać zgłoszone przez uczestnika w PS
znajdującym się na trasie okrążenia. W trakcie płynięcia dopuszczona jest nieograniczona ilość przerw, czas trwania przerw
także nieograniczony. Miejsce przerwy znajduje się przy Kąpielisku Miejskim. Każdorazowe skorzystanie z przerwy należy
zgłosić sędziemu. Każdorazowe wznowienie płynięcia po przerwie należy zgłosić sędziemu. Zakończenie wyścigu przed
czasem jego trwania (zamknięcia mety) należy zgłosić w PS. Zaliczone będą tylko pełne okrążenia. W momencie zamknięcia
linii mety tj. 18:30 lub wcześniej zawodnik musi znajdować się przy PS. W innym przypadku zawodnik będzie
nieklasyfikowany.
W pobliżu linii startu/mety utworzona zostanie dodatkowa pętla o długości 1 km dla osób, które stwierdzą, że nie zdążą już do
godz. 18:30 wykonać pełnej pętli będą mogli skorzystać z pętli 1 km, aby wykorzystać pozostały czas.
Kategorie wyścigu:
Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
K-1 i K-2 mężczyźni, K-1 i K-2 kobiety, K-2 mikst,
C-1 i C-2 mężczyźni, C-2 mikst, (w tym wszelkiego rodzaje kanu).
Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć w wyścigu, pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów prawnych),
lub w przypadku młodzieży 16-17 lat za pisemna zgodą rodziców, opiekunów złożoną na piśmie osobiście w sekretariacie
maratonu. Impreza jest częścią cyklu maratonów kajakowych Canoa Cup. W związku z limitem czasowym i stopniem
trudności trasy ustalony zostaje minimalny próg zaliczenie wyścigu i wynosi minimum 60 km. Uczestnicy biorą udział w
wyścigu na własnym sprzęcie pływającym (kajak, wiosło oraz kamizelka asekuracyjna). Organizator nie wprowadza
ograniczeń związanych z rodzajem kajaków. Dopuszczone są wszystkie typy kajaków. Każdy uczestnik musi płynąć w
prawidłowo zapiętej kamizelce podczas całego maratonu.
ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestnictwa w określonym przez Organizatora terminie oraz opłacenie wpisowego.
Zgłoszenie udziału wraz z opłatą startową należy wysłać w terminie do 15.09.2017r.
Zgłoszenie udziału prosimy wysłać na adres e-mail malbork12h@gmail.com
Zgłoszenie musi zawierać:
 imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia i adres zamieszkania
 kategorię startową
 telefon kontaktowy lub/i adres e-mail
 rozmiar koszulki.
Wraz z przysłaniem zgłoszenia należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora w wysokości: 100,- PLN
na konto bankowe Stowarzyszenia Przyjazne Przedszkole w Starym Polu: Bank PKO BP 69 1020 1778 0000 2102 0107 8211
tytuł wpłaty: Malbork 12h – imię nazwisko,
Dokonanie opłaty wpisowej w wymaganym terminie jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia.
Po terminie 15.09.2017r koszt udziału zwiększa się o 40 PLN i wynosi 140 PLN a organizator nie zapewnia pamiątki
spływowej. Ostateczny termin zgłoszeń upływa na 4 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Informacja telefoniczna: Organizator 502 309 405
Komandor 500 337 015
ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
 ubezpieczenie NNW
 pamiątkowa koszulka
 pamiątkowa odznaka
 zimne napoje, przekąski i ciepła zupa w czasie trwania maratonu
(godziny i zasady wydawania posiłków zostaną podane)
 grill lub ognisko po zakończeniu maratonu
 dostęp do WC
 dostęp do pryszniców na terenie Kąpieliska Miesjskiego,
 za dopłynięcie do mety niezależnie od miejsca, certyfikaty długości pokonanego dystansu
PROGRAM IMPREZY
22.09.2017 ( piątek) – weryfikacja uczestników na Kąpielsku Miejskim ul. Wileńska 1 w Malborku w godzinach 17:00 –
22:00
23.09.2017 (sobota) – Malborki Maraton Kajakowy 12h
 05:00 – 5:50 wznowienie weryfikacji
 06:00 oficjalne otwarcie Malborskiego Maratonu Kajakowego
 06:30 Start
 18:30 zamknięcie mety
 19:30 Podsumowanie wyścigu, udekorowanie uczestników, następnie podsumowanie cyklu
Canoa Cup
 20:30 Grill lub ognisko w zależności od uwarunkowań pogody
PUNKTACJA
Klasyfikacja Indywidualna – zwycięża osada, która pokona najdłuższą trasę w danej kategorii, stanowiącą sumę pokonanych
wszystkich pełnych okrążeń. Klasyfikacja drużynowa nie będzie prowadzona.
Z uwagi na formę imprezy zostają wprowadzone trzy cele, które można osiągnąć w trakcie udziału:
– Brązowa Odznaka za przepłynięcie minimum 60 km (15 pełnych okrążeń),
– Srebrna Odznaka za przepłynięcie minimum 80 km (20 pełnych okrążeń),
– Złota Odznaka za przepłynięcie minimum 100 km (25 pełnych okrążeń).
DYSKWALIFIKACJA
Dyskwalifikacja następuje w przypadku:
 nieprzestrzegania zasad regulaminu,
 spożywania alkoholu w czasie trwania maratonu,
 nieprzestrzegania obowiązków uczestnika,
 nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wodzie.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYŚCIGU
 przestrzeganie regulaminu imprezy,
 przestrzegana zasad bezpieczeństwa na wodzie
 płynięcie w kajaku zabezpieczonym przed zatonięciem,
 przestrzeganie zasad fair play, obowiązek pomocy innym w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
 odpowiedzialność prawna i materialna za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom i osobom trzecim,
 zakaz spożywania alkoholu w czasie trwania maratonu,
 nakaz płynięcia w prawidłowo zapiętej kamizelce asekuracyjnej,
 przestrzeganie zasad ruchu wodnego na wodach śródlądowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE i UWAGI
 Maraton odbywa się na zasadach koleżeńskiej rywalizacji.
 Ewentualne kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Komandorem.
 Maraton jest częścią cyklu maratonów kajakowych Canoa Cup.
 W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Komandor.
 Dowód wpłaty należy przedstawić podczas weryfikacji. Rezygnacja z imprezy po dokonaniu wpłaty spowoduje utratę
wpisowego.
 Malborski Maraton Kajakowy dostępny jest dla osób, które posiadają umiejętność pływania, posługiwania się
sprzętem pływającym i ratunkowym.
 Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć w wyścigu, pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów
prawnych), lub w przypadku młodzieży 16-17 lat za pisemna zgoda rodziców lub opiekunów złożoną na piśmie
osobiście w sekretariacie maratonu
 Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za poziom techniczny sprzętu i stan zdrowia zgłaszanych osób.
 W przypadku zaistnienia warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników wyścigu, Komandor lub uprawnione
Służby mogą odwołać wyścig w całości lub zmienić jego program.
 Organizator zapewnia uczestnikom możliwość noclegu we własnych namiotach na terenie Kąpieliska Miejskiego
OSiR w Malborku przy ul. Wileńskiej 1. (mapa dojazdu w załączeniu – uwaga ostrożnie).

Źródło